Search
× Search
V jednoduchosti je síla…
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

V jednoduchosti je síla…

Na podzim budou volby, tak jsme boji proti viru nejlepší. Tomu musí rozumět každý. Současná situace je mnohem lepší než výborná. Aby takto vydržela až do úplného vyhubení Covid 19, přijala vláda mnohá vynikající opatření.

Vláda si samozřejmě uvědomuje, že v jednoduchosti je síla, proto jsou její opatření, jasná, zřejmá, bez zbytečných výjimek a naprosto jednoznačná. Abychom v boji se zákeřnou nemocí pomohli, tlumočíme nařízení. V případě byť jen náznaku nejasnosti, přidáváme vysvětlující komentář. Pro ty méně chápavé...

 1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

Výše uvedený text zřejmě požaduje, abychom nosili roušky všude v interiérech. Dále je tam něco o školách, ale tomu není pro přílišné množství slov rozumět.

 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku, - JASNÉ

b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, - JASNÉ

c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně, - JESTLI TOMU DOBŘE ROZUMÍM, PŘI JEDNOLETÉM KURZU CIZÍCH JAZYKŮ VYUČUJÍCÍ MÍT ROUŠKU NEMUSÍ. ZNAMENÁ TO, ŽE PŘI DVOULETÉM KURZU MUSÍ??? A JAK JE TO PŘI KURZECH VEČERNÍCH?

d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, - TROCHU SE ZTRÁCÍM, ALE JASNÉ

e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, - ZDE NEVÍM, KDE JSEM

f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, - JSEM ZTRACEN

g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, - STÁLE JSEM ZTRACEN

h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, - TO SE MĚ ASI NETÝKÁ

i)osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, - TO SE DÁ CHÁPAT

j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, - JÍTE-LI PRÁŠKY, MÁTE SI ROUŠKU SUNDAT

k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, - UMĚLÉ DÝCHÁNÍ TAKÉ BEZ ROUŠKY

l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě, - POKUD STAŘÍ A NEMOCNÍ NEMUSÍ, PROČ JIM BUDE VLÁDA POSÍLAT ROUŠKY A RESPIRÁTORY?

m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb, - NEROZUMÍM

n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, - TO JE KVŮLI ANDREJOVĚ SCHŮZCE S NAKAŽENOU HYGIENIČKOU

o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení, - JASNÉ

p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení, - NEMASKOVAT SE U SOUDU!!!

q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, - TO DÁ ROZUM. HRÁČ NA TRUBKU S ROUŠKOU BY BYL SMĚŠNÝ

r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, - JASNÉ

s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté, - JSEM ZTRACEN

t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, - TO DÁ ROZUM

u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, - MYSLEL JSEM, ŽE V MHD JE KONZUMACE ZAKÁZÁNA?

v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné, - JE TO RISKANTNÍ, ALE BUDIŽ

w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, - PŘI FOCENÍ SI PROSÍM ROUŠKU SUNDEJTE…

x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,- JASNÉ

y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.NAŠTĚSTÍ. ZKUSTE PLAVAT KRAULA S ROUŠKOU…

Nová pravidla jsou zde a jak vidíte, jsou jednoduchá. Výjimek je jen několik. Daly by se spočítat na prstech několika rukou... Sami můžete posoudit, že k jejich výčtu bohatě stačila naše abeceda. Kdo se v takto jednoduchém dokumentu nevyzná, ten buď neumí číst, nebo dělá kaaampaň.

 

 

 

2469
Na horu